martes, 8 de septiembre de 2015

Podem en camí cap a la seua fi de cicle (II): Programa, mobilització popular i valentia.

 

Miquel Garcia
 
En l'article anterior es raonava que quan va sorgir Podem, aquesta nova organització va tenir un ascens meteòric però que tenia, en si mateix, importants limitacions. Es podia llegir a l'esmentat article: “L'èxit de Podem era, tanmateix, difícil de gestionar per una sèrie de raons: pels propis continguts del seu programa europeu; per les dificultats que suposava engegar una organització de tall assembleari diferent a la dels partits tradicionals i inspirada en el 15M i les Marees; i pels atacs directes i indirectes que els poders fàctics anaven necessàriament a llançar sobre la incipient formació”.

També exposàvem a l'article indicat que la direcció de Podem, encapçalada per Pablo Iglesias i Íñigo Errejón, havia optat, davant les dificultats assenyalades de programa, organització i atacs de la classe dominant, per una estratègia que volia evitar la confrontació: moderació programàtica, deixant de banda tots aquells continguts més problemàtics (com la renda bàsica, que podria ser un exemple paradigmàtic); organització centralista i centralitzada al màxim, trencant qualsevol connexió amb l'assemblearisme del 15M o de les Marees Ciutadanes; i, finalment, una línia de fugida cap endavant enfront del atacs que es van anar rebent, com al cas de Monedero. Aquesta manera d'actuar que, segons les concepcions de l'estratega Errejón, hauria d'haver fet créixer encara més la popularitat de Podem, en la pràctica han contribuït a una ràpida pèrdua d'espai polític, a que desaparegués de l'horitzó la possibilitat d'una victòria electoral i a que l'objectiu “realista” siga ara només donar suport a un govern estatal del PSOE, reeixit de les seues cendres de fa uns mesos. De fet, un dels llocs on pitjors resultats ha obtingut Podem a les eleccions autonòmiques,amb l'11,23% dels vots, ha estat el País Valencià, on s'han aplicat de manera rigorosa els principis de moderació, mentres que a una província com Cadis, que es situaria a l'antítesi quan a plantejaments- discurs radical i allunyat de la moderació – es va obtenir un 18,86% a les autonòmiques andaluses.

La dura realitat ens diu, encara que segurament des dels laboratoris acadèmics resulte difícil de constatar, que una possible victòria de Podem estava vinculada inexorablement al seu programa “radical” de les eleccions europees, al seu assemblearisme dels inicis i a un posat valent i decidit a la confrontació.

 

Per a què volem un Programa?

Cada Programa pretén atendre a unes necessitats determinades que no són les mateixes per a un gran empresari o banquer que per a una persona treballadora. Això convé deixar-ho clar per a no confondre's: hi ha interessos que no són compatibles per moltes voltes que li donem.

Què li podria demanar a un Programa Polític una ciutadana treballadora en una situació de crisi com l'actual? Sembla relativament fàcil de contestar: recursos per a subsistir en primer lloc i un treball després, un habitatge per a viure; serveis públics, principalment però no de manera única, d'educació i de salut; sanejament de les institucions democràtiques i nous canals de participació popular...

Però això que sembla tan simple i fàcil i que el sistema és capaç de garantir a prou gent durant les seues èpoques d'expansió (només als països del Primer Món, no ho oblidem), es torna difícil i complicat durant una crisi. Per què resulta tant complicat? Doncs perquè, durant una crisi, satisfer les necessitats bàsiques de la població suposa arrencar parts importants de riquesa de les mans de les classes posseïdores. Posem exemples...

Una forma molt simple i tècnicament possible de garantir la subsistència de totes les persones és l'aplicació de la Renda Bàsica Universal, que podria ser equivalent al salari mínim interprofessional (648,60 €). Això, està demostrat, resulta tècnicament possible però suposaria fer una reforma fiscal progressiva que atemptaria, fonamentalment, contra les rendes altes i molt altes. La reforma fiscal progressiva no és l'única possibilitat d'implementar la RBU, ja que aquesta es podria finançar també d'altres formes però, en tot cas, sempre, afectarien a les butxaques del que més tenen.

Si es vol acabar amb els desnonaments d'habitatges hipotecats, això també és tècnicament molt fàcil, però llavors entrem en conflicte directe amb els interessos dels bancs, que perden una part substanciosa dels beneficis previstos. De la mateixa manera, si volem posar en marxa un parc d'habitatges en mans de les Administracions Públiques per a garantir que tothom tinga lloc on viure, tornem a xocar amb interessos bancaris o amb els problemes derivats de les reformes fiscals progressives, necessàries per a que les Administracions disposen de recursos.

En educació i en sanitat resulta relativament senzill acabar amb l'ofensiva privatitzadora i de desfeta d'aquests serveis públics (això té un cost zero) que duia endavant el PP, però si volem revertir la situació de retrocés acumulada durant aquests anys necessitem recursos per a contractar personal docent i sanitari, per a  equipaments, per a materials... Ens tornem a trobar amb situacions com les exposades adés...

Ens veiem confrontats a un dilema de gran envergadura: aquelles mesures programàtiques que, aplicades, ens poden solucionar els problemes que patim, van a trobar-se amb una ferma oposició per part de les classes posseïdores i les que no tenen tal oposició... ens solucionen poc o res!!

Per tant, si volem un Programa que ens siga útil necessitem quelcom paregut al de les eleccions europees. I sabem, ja de sobra, que l'oposició dels poders econòmics i de la dreta política va a ser aferrissada....


Com es pot dur endavant un Programa com el de les europees?

Per a poder fer-ho és precís enfrontar els atacs que durà endavant la classe dels grans empresaris i banquers, fent ús dels seus partits i plataformes socials i mediàtiques. Com es comportarà aquesta gent? Grècia, salvant les distàncies, ens proporciona un bon exemple de per on poden anar els trets: buscaran crear un ambient de pànic social, difonent de manera massiva missatges de tipus apocalíptic i també, el que és encara més important, intentaran provocar asfíxia econòmica a través del control que tenen sobre els mecanismes financers i productius.

La defensa respecte als atacs anteriors requereix primerament de mecanismes legals i institucionals, és evident. Les fugues de capitals, quelcom habitual en situacions com les que estem descrivint, poden ser aturades impedint les transferències externes o, si aquestes tenen lloc, aplicant a les entitats financeres multes de la mateixa magnitud que els capitals transferits. Els tancaments d'empreses, també típic dels boicots empresarials, han de ser aturats mitjançant instruments de tipus expropiatiu i fent que continue la producció en mans ja dels treballadors de les fàbriques...

Però l'acció legal i institucional es quedarà sempre curta i serà vençuda per la força dels fets si no existeix el recurs a una “arma secreta” i molt poderosa: l'organització i mobilització populars. Aquestes poden aconseguir canvis substancials. En primer lloc són les úniques capaces de fer front a qualsevol ofensiva mediàtica: els periòdics, les televisions i les ràdios manipulats de manera directa per “la força obscura“ dels lobbys empresarials i bancaris, perden la seua força davant el boca a boca directe del carrer, de l'associació veïnal, del comerç, del bar o del barri. També els mitjans de difusió alternatius adquireixen, en aquest context, una força impensable en altres circumstàncies. A Grècia, durant els dies previs al referèndum del 5 de juliol passat, el NO era inexistent als mitjans de comunicació... Tan inexistent era que, a dures penes, ens imaginàvem una ajustada victòria sobre el SÍ. Però la realitat, imposada per la mobilització del carrer, va donar al NO un 61% del vots.

L'organització i mobilització populars són capaces d'aturar quelcom més que ofensives mediàtiques. Quan es traslladen a l'interior de les empreses i de la mateixa administració són d'una gran eficàcia per a impedir mesures de boicot empresarial, bancari i polític. Perquè qualsevol mesura requereix sempre que s'emeta una ordre i l'ordre, per a fer-se efectiva, necessita que algú l'obeesca i aplique. A més, moltes de les trampes pròpies d'aquestes situacions, necessiten per a realitzar-se de l'ocultació, que es torna molt difícil quan s'engega la “vigilància” popular.

Serà, per tant, la combinació d'una decidida acció institucional a càrrec de governs electes i de la mobilització i organització popular als carrers, ciutats, barris, fàbriques i llocs de treball, la que farà possible l'aplicació del Programa i han d'impedir el seu boicot.

S'ha d'afegir tanmateix, i això és molt important, que tant l'acció institucional com l'empoderament i mobilització populars han d'estendre's més enllà de les fronteres dels estats. Quan els poders financers i empresarials actuen a escala europea i mundial, la ciutadania, el poble i la gent treballadora no poden quedar tancades dins de les seues pròpies fronteres (que a més són realment fronteres d'altres). Això vol dir que la doble acció institucional i mobilitzadora ha de tenir un abast multiestatal i que hauria d'aspirar a agrupar, com a mínim, els països del sud d'Europa, Grècia, Itàlia, Estat espanyol, Portugal, incloent la mateixa França .La valentia i el Programa

Els partidaris de la moderació solen argumentar que ells són realistes i que els canvis es poden fer només en funció de les forces que es tenen. Això és cert sens dubte, però també ho és que l'ús que una persona o un grup farà de les seues capacitats dependrà molt de quin és el seu ànim de partida. Solucionar els gran problemes que patim suposa importants reptes i mai no podrem tenir la seguretat de l'èxit final. Però per aconseguir una victòria cal tenir, en primer lloc, la voluntat de guanyar i d'utilitzar unes eines que tenim al nostra abast i que cal posar a punt i usar.

I ja que hi ha gent tan aficionada a les “maquinàries de guerra”, estarem d'acord en que un personatge com Juli Cèsar- a més molt bon polític -les sabia utilitzar. Cèsar disposava de legions armades, és veritat, però quan va travessar amb elles el riu Rubicó va dir la seua famosa frase “Alea jacta est” (la sort està donada), perquè en la seua acció hi havia una part d'aposta i de perill, una part que, per a ser enfrontada, necessitava de molta VALENTIA.
Podemos en camino hacia su fin de ciclo (II):

Programa, movilización popular y valentía.


Miquel Garcia

En el artículo anterior se razonaba que cuando surgió Podemos, esta nueva organización tuvo un ascenso meteórico pero que tenía, en si mismo, importantes limitaciones. Se podía leer en el mencionado artículo: “El éxito de Podemos era, sin embargo, difícil de gestionar por una serie de razones: por los propios contenidos de su programa europeo; por las dificultades que suponía poner en marcha una organización de corte asambleario diferente a la de los partidos tradicionales e inspirada en el 15M y las Mareas; y por los ataques directos e indirectos que los poderes fácticos iban necesariamente a lanzar sobre la incipiente formación”.


También exponíamos en el artículo indicado que la dirección de Podemos, encabezada por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, había optado, ante las dificultades señaladas de programa, organización y ataques de la clase dominante, por una estrategia que quería evitar la confrontación: moderación programática, dejando de banda todos aquellos contenidos más problemáticos (como la renta básica, que podría ser un ejemplo paradigmático); organización centralista y centralizada al máximo, rompiendo cualquier conexión con la asamblearismo del 15M o de las Mareas Ciudadanas; y, finalmente, una línea de fuga hacia adelante frente a los ataques que se fueron recibiendo, como en el caso de Monedero. Esta manera de actuar que, según las concepciones del estratega Errejón, tendría que haber hecho crecer todavía más la popularidad de Podemos, en la práctica ha contribuido a una rápida pérdida de espacio político, a que desapareciera del horizonte la posibilidad de una victoria electoral y a que el objetivo “realista” sea ahora tan solo el de apoyar a un gobierno estatal del PSOE, renacido de sus cenizas de hace unos meses. De hecho, uno de los lugares donde peores resultados ha obtenido Podemosena las elecciones autonómicas, con el 11,23% de los votos, ha sido el País Valencià, donde se han aplicado de manera rigurosa los principios de moderación, mientras que a una provincia como Cádiz, que se situaría en la antítesis en lo referente a planteamientos- discurso radical y alejado de la moderación – se obtuvo un 18,86% en las autonómicas andaluzas.

La dura realidad nos dice, aunque seguramente desde los laboratorios académicos resulte difícil de constatar, que una posible victoria de Podemos estaba vinculada inexorablemente a su programa “radical” de las elecciones europeas, a su asamblearismo de los inicios y a un talante valiente y decidido a la confrontación.

 

Para que queremos un Programa?

Cada Programa pretende atender a unas necesidades determinadas que no son las mismas para un gran empresario o banquero que para una persona trabajadora. Esto conviene dejarlo claro para no confundirse: hay intereses que no son compatibles por muchas vueltas que le demos.

¿Qué le podría pedir en un Programa Político una ciudadana trabajadora en una situación de crisis como el actual? Parece relativamente fácil de contestar: recursos para subsistir en primer lugar y un trabajo después, una vivienda para vivir; servicios públicos, principalmente pero no de manera única, de educación y de salud; saneamiento de las instituciones democráticas y nuevos canales de participación popular...

Pero esto que parece tan simple y fácil y que el sistema es capaz de garantizar a bastante gente durante sus épocas de expansión (sólo en los países del Primer Mundo, no lo olvidemos), se vuelve difícil y complicado durante una crisis. Por qué resulta tanto complicado? Pues porque, durante una crisis, satisfacer las necesidades básicas de la población supone arrancar partes importantes de riqueza de las manos de las clases poseedoras. Ponemos ejemplos...

Una forma muy simple y técnicamente posible de garantizar la subsistencia de todas las personas es la aplicación de la Renta Básica Universal, que podría ser equivalente al salario mínimo interprofesional (648,60 €). Esto, está demostrado, resulta técnicamente posible pero supondría hacer una reforma fiscal progresiva que atentaría, fundamentalmente, contra las rentas altas y muy altas. La reforma fiscal progresiva no es la única posibilidad de implementar la RBU, puesto que esta se podría financiar también otras formas pero, en todo caso, siempre, afectaría a los bolsillos del que más tienen.

Si se quiere acabar con los desahucios de viviendas hipotecadas, esto también es técnicamente muy fácil, pero entonces entramos en conflicto directo con los intereses de los bancos, que pierden una parte substanciosa de los beneficios previstos. Del mismo modo, si queremos poner en marcha un parque de viviendas en manso de las Administraciones Públicas para garantizar que todo el mundo tenga lugar donde vivir, volvemos a chocar con intereses bancarios o con los problemas derivados de las reformas fiscales progresivas, necesarias para que las Administraciones dispongan de recursos.

En educación y en sanidad resulta relativamente sencillo acabar con la ofensiva privatizadora y de destrucción de tales servicios públicos (esto tiene un coste cero) que llevaba adelante el PP, pero si queremos revertir la situación de retroceso acumulada durante estos años necesitamos recursos para contratar personal docente y sanitario, para equipamientos, para materiales... Nos volvemos a encontrar con situaciones como las expuestas hace poco...

Nos vemos confrontados a un dilema de gran envergadura: aquellas medidas programáticas que, aplicadas, nos pueden solucionar los problemas que sufrimos, van a encontrarse con una firme oposición por parte de las clases poseedoras y las que no tienen tal oposición... ¡¡nos solucionan poco o nada!!

 
Por lo tanto, si queremos un Programa que nos sea útil necesitamos algo parecido al de las elecciones europeas. Y sabemos, ya de sobra, que la oposición de los poderes económicos y de la derecha política va a ser encarnizada....Cómo se puede llevar adelante un Programa como el de las europeas?

Para poder hacerlo es preciso enfrentar los ataques que llevará adelante la clase de los grandes empresarios y banqueros, haciendo uso de sus partidos y plataformas sociales y mediáticas. ¿Cómo se comportará esta gente? Grecia, salvando las distancias, nos proporciona un buen ejemplo de por donde pueden ir los tiros: buscarán crear un ambiente de pánico social, difundiendo de manera masiva mensajes de tipo apocalíptico y también, lo que es todavía más importante, intentarán provocar asfixia económica a través del control que tienen sobre los mecanismos financieros y productivos.

La defensa respecto a los ataques anteriores requiere primeramente de mecanismos legales e institucionales, es evidente. Las fugas de capitales, algo habitual en situaciones como las que estamos describiendo, pueden ser paradas impidiendo las transferencias externas o, si éstas tienen lugar, aplicando a las entidades financieras multas de la misma magnitud que los capitales transferidos. Los cierres de empresas, también típicos de los boicots empresariales, tienen que ser parados mediante instrumentos de tipos expropiativo y haciendo que continúe la producción en manos ya de los trabajadores de las fábricas...

Pero la acción legal e institucional se quedará siempre corta y será vencida por la fuerza de los hechos si no existe el recurso a una “arma secreta” y muy poderosa: la organización y movilización populares. Éstas pueden conseguir cambios sustanciales. En primer lugar son las únicas capaces de hacer frente a cualquier ofensiva mediática: los periódicos, las televisiones y las radios manipulados de manera directa por “la fuerza oscura“ de los lobbys empresariales y bancarios, pierden su fuerza ante el boca a boca directo de la calle, de la asociación vecinal, del comercio, del bar o del barrio. También los medios de difusión alternativos adquieren, en este contexto, una fuerza impensable en otras circunstancias. En Grecia, durante los días previos al referéndum del 5 de julio pasado, el NO era inexistente a los medios de comunicación... Tan inexistente era que, a duras penas, nos imaginábamos una ajustada victoria sobre el SÍ. Pero la realidad, impuesta por la movilización de la calle, dio al NO un 61% del votos.

La organización y movilización populares son capaces de parar algo más que ofensivas mediáticas. Cuando se trasladan al interior de las empresas y de la misma administración son de una gran eficacia para impedir medidas de boicot empresarial, bancario y político. Porque cualquier medida requiere siempre que se emita una orden y la orden, para hacerse efectiva, necesita que alguien la obedezca y aplique. Además, muchas de las trampas propias de estas situaciones, necesitan para realizarse de la ocultación, que se vuelve muy difícil cuando se pone en marcha la “vigilancia” popular.

Será, por lo tanto, la combinación de una decidida acción institucional a cargo de gobiernos electos y de la movilización y organización popular a las calles, ciudades, barrios, fábricas y puestos de trabajo, la hará posible la aplicación del Programa y tiene que impedir su boicot.

Se tiene que añadir aun así, y esto es muy importante, que tanto la acción institucional como el empoderamiento y movilización populares tienen que extenderse más allá de las fronteras de los estados. Cuando los poderes financieros y empresariales actúan a escala europea y mundial, la ciudadanía, el pueblo y la gente trabajadora no pueden quedar encerradas dentro de sus propias fronteras (que además son realmente fronteras de otros). Esto quiere decir que la doble acción institucional y movilizadora tiene que tener un alcance multiestatal y que tendría que aspirar a agrupar, como mínimo, los países del sur de Europa: Grecia, Italia, Estado español, Portugal, incluyendo la misma Francia.

 

La valentía y el Programa

Los partidarios de la moderación suelen argumentar que ellos son realistas y que los cambios se pueden hacer sólo en función de las fuerzas que se tienen. Esto es cierto sin duda, pero también lo es que el uso que una persona o un grupo hará de sus capacidades dependerá mucho de cuál es su ánimo de partida. Solucionar los grandes problemas que sufrimos supone importantes retos y nunca podremos tener la seguridad del éxito final. Pero para conseguir una victoria hay que poseer, en primer lugar, la voluntad de ganar y de utilizar unas herramientas que tenemos al nuestra alcance y que hay que poner a punto y usar.

Y puesto que hay gente tan aficionada a las “maquinarias de guerra”, estaremos de acuerdo en que un personaje como Julio César- además muy buen político -las sabía utilizar. César disponía de legiones armadas, es verdad, pero cuando atravesó con ellas el río Rubicón dijo su famosa frase “Alea jacta est” (la suerte está hechada), porque en su acción había una parte de apuesta y de peligro, una parte que, para ser enfrentada, necesitaba de mucha VALENTÍA.
 

0 comentarios:

Publicar un comentario