sábado, 19 de septiembre de 2015

El negoci de la guerra. De veritat que no som còmplices?
José Joaquín Rodes
 
Quan escric aquestes línies el govern espanyol acaba d'aprovar en el BOE, sancionat pel rei, un crèdit extraordinari per a gastar-nos més de 800 M€ en armament i material. Però, la realitat demostra que no és extraordinari, sinó que és una acció habitual en aquest govern des de l’inici de la legislatura. D’aquesta manera, sempre diuen que el pressupost de defensa disminueix o és un percentatge baix i cada any fan aquest tipus de reial decret modificant la despesa militar. Hem de tenir contents a la indústria militar i és una casualitat que el ministre haja sigut un alt càrrec d’una d’aquestes indústries. Ha bastat una fotografia perquè la gent senta indignació per la guerra de Síria, quan han mort, moren i moriran molta gent del poble en els nombrosos conflictes armats que hi ha arreu del món. A més a més, sempre ens hem cregut que volien establir democràcies occidentals quan la realitat ha sigut, és i serà per a defensar els interessos de les multinacionals i dels governs que segueixen els dictats dels EUA i de la UE. Des de fa molts anys, s’ha venut armament als dos bàndols per a garantir-se el negoci i quan s’han adonat que el conflicte s’ha agreujat, doncs arriben amb els seus exèrcits per a “solucionar” les injustícies al poble. Els seus assassinats s’anomenen eufemísticament “danys col•laterals” i ens diuen que “per a fer una truita hem de trencar els ous”. És més, hem deixat que la seguretat vaja per davant dels nostres drets civils i ho hem assumit amb total naturalitat.

Lògicament, tot allò relacionat amb la venda d’armes occidentals és secret per raons de seguretat nacional. Així que la informació mai arriba al públic i es posen tots els mitjans necessaris per a evitar-ho. Resulta que Espanya ha venut armes per 725 M€ a Aràbia Saudita, eixa monarquia democràtica com tantes altres amb interessos econòmics que són nacions amigues, i el govern ens diu que compleixen amb totes les normes internacionals i especialment amb els criteris de respecte als drets humans. Hi ha informes d’Amnistia Internacional que acusa a aquest país de violar els drets humans dins del seu país i ha documentat bombardejos saudites provocant la mort d’un centenar de civils. Em permet posar els articles 5 i 14 perquè la gent sàpia què implica la declaració (en paper mullat) dels drets humans: “Ningú serà sotmés a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants”; “En cas de persecució, tota persona té dret a buscar asil i a gaudir d’aquest en qualsevol país”. Sincerament, crec que allò que s’està fent amb totes les persones que tracten d’arribar a la UE incompleixen aquests articles. Ara aneu a la manifestació indignades i torneu a casa contentes i satisfetes per complir amb el vostre deure i torneu a votar als partits que defensaren la nostra entrada a l’OTAN en l’any 1982 i ratificat per referèndum (manipulat) en 1986 i volen continuar en aquesta organització.

Una altra afirmació que s’ha aplicat en la guerra és “l’enemic del meu enemic és el meu amic”. Doncs bé, va haver una època en què Al-Qaida, els mujahidins afgans o l’estat islàmic eren amics i se’ls venien armes des d’occident, coses de la guerra freda amb la URSS (ara Rússia). Actualment, quan ja han fet el treball brut encomanat, són els més enemics del món i hem de lluitar contra aquests terroristes, creats per occident. Un atemptat que succeeix en el mon occidental, Nova York, Madrid, Londres, és un no res comparat amb el que ha passat, passa i passarà en els països on se solucionen els problemes amb les guerres, Irak, Iran, Afganistan, Síria, Israel-Palestina, Líbia, Sàhara, i molts països d’Àfrica, massa lluny de nosaltres per a preocupar-nos, mostrant una gran indiferència, fins que un fet molt puntual fa despertar a una part de la societat que no vol solucionar els problemes sinó més bé justificar la seua inacció durant molts anys.

La indústria militar té problemes, aprovem crèdits extraordinaris; la banca té problemes, la rescatem; les grans empreses amb grans deutes/pèrdues tenen problemes, les rescatem, tot això en un termini curt de temps i sense cap dificultat; la societat o les persones tenen problemes, hem de reunir-nos, discutir, perdre el temps a veure si la “naturalesa” ens ajuda a que es resolga espontàniament sense prendre decisions amb pressa.

Vull acabar aquest article amb unes paraules de Gerard Quintana en un concert del grup Sopa de Cabra fa més de 20 anys (1991), abans de cantar la cançó “Guerra” i que no han perdut vigència ni crec que la perda en molts anys:

Em sembla que des de que coneixem, des de que sabem, tot el que coneixem de la història de la humanitat, és una mica bèstia, som especialistes en arreglar les coses a base d’hòsties, últimament, últimament estem veient una cosa que jo crec que és certa, que no es pot confiar en els polítics, i lo fort és que estem a les seues mans, i són gent capaç, capaç d’arreglar qualsevol cosa amb una guerra, i qui és que fa la guerra, no són ells que fan la guerra, la fan amb carn, carn jove com nosaltres i com vosaltres, per això us ho dic que els donen pel sac (eufemisme). I un crit ben fort pels insubmisos que cada dia siguen més.

Fins que la filosofia deixe de fer una raça superior a les altres, hi haurà guerra,

Fins que no hi hagi per més temps ciutadans de primera i de segona classe, hi haurà guerra,

Fins que el color de la pell d’un home sigui tan important com el color dels seus ulls, hi haurà guerra,

Fins que els drets humans bàsics siguin garantits per tothom sense discriminació, hi haurà guerra, ........

Una llàstima que després de tants anys encara estiguem lluitant pels nostres drets bàsics garantits per la llei de lleis, la constitució, que els nostres governs porten quasi 40 anys incomplint-la sense que la societat faça una acció democràtica contundent en les urnes.

 

El negocio de la guerra. ¿De verdad que no somos cómplices?

 José Joaquín Rodes
 
En el momento de escribir estas líneas, el gobierno español acaba de aprobar en el BOE, sancionado por el rey, un crédito extraordinario para gastarnos más de 800 M€ en armamento y material. Pero, la realidad demuestra que no es extraordinario, sino que es una acción habitual en este gobierno desde el inicio de la legislatura. De esta manera, siempre dicen que el presupuesto de defensa disminuye o es un porcentaje bajo y cada año hacen este tipo de real decreto modificando el gasto militar. Tenemos que tener contentos a la industria militar y es una casualidad que el ministro haya sido un alto cargo de una de estas industrias. Ha bastado una fotografía para que la gente sienta indignación por la guerra de Siria, cuando han muerto, mueren y morirán mucha gente del pueblo en los numerosos conflictos armados que hay alrededor del mundo. Además, siempre nos hemos creído que querían establecer democracias occidentales cuando la realidad ha sido, es y será para defender los intereses de las multinacionales y de los gobiernos que siguen los dictados de los EUA y de la UE. Desde hace muchos años, se ha vendido armamento a los dos bandos para garantizar el negocia y cuando se han dado cuenta de que el conflicto se ha agravado, entonces llegan con sus ejércitos para “solucionar” las injusticias al pueblo. Sus asesinatos se autodenominan eufemísticamente “daños colaterales” y nos dicen que “para hacer una tortilla hay que romper los huevos”. Es más, hemos dejado que la seguridad vaya por delante de nuestros derechos civiles y lo hemos asumido con total naturalidad.

Lógicamente, todo aquello relacionado con la venta de armas occidentales es secreto por razones de seguridad nacional. Así que la información nunca llega al público y se ponen todos los medios necesarios para evitarlo. Resulta que España ha vendido armas por 725 M€ a Arabia Saudita, esa monarquía democrática como tantas otras con intereses económicos que son naciones amigas, y el gobierno nos dice que cumplen con todas las normas internacionales y, especialmente, con los criterios de respeto a los derechos humanos. Hay informes de Amnistía Internacional que acusa a este país de violar los derechos humanos en el interior del país y ha documentado bombardeos sauditas provocando la muerte de un centenar de civiles. Me permito poner los artículos 5 y 14 para que la gente sepa lo que implica la declaración (en papel mojado) de los derechos humanos: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”; “En caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de este en cualquier país”. Sinceramente, creo que lo que se está haciendo con todas las personas que tratan de llegar a la UE incumplen estos artículos. Ahora id a la manifestación indignadas y volved a casa contentas y satisfechas por cumplir con vuestro deber i volved a votar a los partidos que defendieron nuestra entrada en la OTAN en el año 1982 y ratificado por referéndum (manipulado) en 1986 y quieren continuar en esta organización.

Otra afirmación que se ha aplicado a la guerra es “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Pues bien, hubo una época en que Al-Qaeda, los muyahidines afganos o el estado islámico eran amigos y se les vendía armas desde occidente, cosas de la guerra fría con la URSS (ahora Rusia). Actualmente, cuando ya han hecho el trabajo sucio encomendado, son los más enemigos del mundo y tenemos que luchar contra estos terroristas, creados por occidente. Un atentado que sucede en el mundo occidental, Nueva York, Madrid, Londres, no es nada comparado con lo que ha pasado, pasa y pasara en los países donde se solucionan los problemas con las guerras, Irak, Irán, Afganistán, Siria, Israel-Palestina, Libia, Sáhara, y muchos países de África, muy lejanos para nosotras como para preocuparnos, mostrando una gran indiferencia, hasta que un hecho muy puntual hace despertar a una parte de la sociedad que no quiere solucionar los problemas sino más bien justificar su inacción durante muchos años.

La industria militar tiene problemas, aprobamos créditos extraordinario; la banca tiene problemas, la rescatamos; las grandes empresas con grandes deudas o pérdidas tiene problemas, las rescatamos, todo ello en un período corto de tiempo y sin ninguna dificultad; la sociedad o las personas tienen problemas, tenemos que reunirnos, discutir, perder el tiempo a ver si la “naturaleza” nos ayuda a que se resuelva espontáneamente sin tomar decisiones con prisa.

Quiero acabar este artículo con unas palabras de Gerard Quintana que pronunció en un concierto del grupo Sopa de Cabra hace más de 20 años (1991), antes de cantar la canción “Guerra” y que no han perdido vigencia ni creo que la pierda en muchos años:

Me parece que desde que conocemos, desde que sabemos, todo lo que conocemos de la historia de la humanidad, es un poco bestia, somos especialistas en arreglar las cosas a base de hostias. Últimamente, últimamente estamos viendo una cosa que yo creo que es cierta, que no se puede confiar en los políticos, y lo fuerte es que estamos en sus manos, y son gente capaz, capaz de arreglar cualquier cosa con una guerra, y quién es el que hace la guerra, no son ellos los que hace la guerra, la hacen con carne, carne joven como nosotros y vosotros, por eso les digo, que os den por el saco (eufemismo). Y un grito bien fuerte por los insumisos para que cada día sean más.

Hasta que la filosofía deje de hacer una raza superior a las otras, habrá una guerra,

Hasta que no haya por más tiempo ciudadanos de primera y de segunda, habrá una guerra,

Hasta que el color de la piel de un hombre sea tan importante como el color de sus ojos, habrá una guerra,

Hasta que los derechos humanos básicos sean garantizados para todas sin discriminación, habrá una guerra, ……
Una lástima que después de tantos años todavía estemos luchando por nuestros derechos básicos garantizados por la ley de leyes, la constitución, que nuestros gobiernos llevan casi 40 años incumpliéndola sin que la sociedad haga una acción democrática contundente en las urnas.

0 comentarios:

Publicar un comentario