Principis essencials i objectius bàsics d'ETP


 PRINCIPIS ESSENCIALS I OBJECTIUS BÀSICS D'ETP
(Aprovats en l'Assemblea del 19 d'Abril del 2015)

1.- Davant les eleccions a les Corts Valencianes del mes de maig i davant les necessitats i patiments de la ciutadania, que des de fa anys suporta la crisi econòmica i la corrupció, PODEM ha de definir amb claredat quins són els OBJECTIUS BÀSICS de la política alternativa que va a desenvolupar, així com els PRINCIPIS ESSENCIALS en els quals se sustenten els anteriors.

2.- Aquests OBJECTIUS BÀSICS, orientats a donar resposta al moment social i polític del nostre país, naixen dels PRINCIPIS ESSENCIALS de PODEM, producte dels consensos socials i de la Nova Política. Tots dos troben reflectits tant en documents anteriorment aprovats per PODEM a nivell Estatal, Autonòmic, Municipal com en documents interns del nostre corrent (Eixos Polítics). Els OBJECTIUS BÀSICS i els PRINCIPIS ESSENCIALS són irrenunciables per a les persones que componen ETP.

3.- Els PRINCIPIS ESSENCIALS són els següents:
 •     Empoderamiento Ciutadà.
 •     Transparència.
 •     Rendició de comptes.
 •     Revocació Orgànica i Institucional.
 •     Horitzontalitat i Assemblearisme.
 •     Independència Financera.
 •     Honestedat i Eficiència.
 •     Vocació de treball per al Ben Comú.
 •  
4.- Els OBJECTIUS BÀSICS han de complir les següents condicions:
 1. Han de satisfer de manera immediata i urgent les necessitats més importants de la gent treballadora i de la ciutadania valenciana en aquests moments.
 2. Han de ser aplicables de manera relativament ràpida.
 3. Han de diferenciar-nos de manera molt clara d'altres opcions polítiques que lluiten per conquistar el mateix espai polític que nosaltres.
5.- ETP Es consolidarà seguint cinc OBJECTIUS BÀSICS que les marees ciutadanes i els moviments socials van portar a les places de tot l'estat. Tals OBJECTIUS BÀSICS seran prioritats en la nostra política, apareixent com a línies diferenciadores, línies mestra urgents, o línies roges entorn de les quals es constitueix entreTOTS podem , amb independència de matisos personals i individuals.

Tota persona que entre a formar part d'ETP haurà d'acceptar aquests OBJECTIUS BÀSICS, juntament amb els PRINCIPIS ESSENCIALS, sense que açò supose que ETP no vaja a desenvolupar la seua activitat en tots els terrenys de la lluita social. La nostra voluntat és la d'estar presents en totes les batalles pels drets dels ciutadans i de les ciutadanes que siga possible, allà on aquestes es plantegen.

6.- Els OBJECTIUS BÀSICS, són els següents:
 1. Auditoria Ciutadana del Deute
 2. Renda Bàsica Universal
 3. Recuperació de tot el perdut amb les retallades en matèria d'educació, sanitat i benestar social.
 4. Garantia immediata d'habitatge digne per a tota la gent desnonada, sense bandejar-los del seu entorn, ni crear guetos de discriminació.
 5. Cap corrupte o encausat podrà formar part del govern ni del Parlament Valencià.

7.- Respecte a l'expressió externa d'aquests OBJECTIUS, la desenvoluparem, en l'immediat, de la següent forma:

 1. Entre tots Podem farà pública la seua posició a favor d'aquestes prioritats polítiques diferenciadores, esperant que el pla de rescat ciutadà o de xoc que puga definir el CCA de PODEM es trobe en sintonia amb aquestes línies roges.
 2. ETP, una vegada manifestada clarament la seua postura i principis, no polemitzarà públicament durant la campanya electoral amb el CCA o amb el seu SG en el cas que finalment es produïsquen discrepàncies referent al contingut d'aquestes línies diferenciadores.
 3. ETP treballarà lleialment durant la campanya perquè PODEM aconseguisca els millors resultats possibles en les eleccions del 26 de maig.
 4. Una vegada realitzats els comicis, ETP farà balanç dels resultats i de la política aplicada per PODEM i tornarà a manifesta


PRINCIPIOS ESENCIALES Y OBJETIVOS BÁSICOS DE ETP
(Aprobados en la Asamblea del 19 de Abril del 2015)


1.- Ante las elecciones a las Cortes Velencianas del mes de mayo y ante las necesidades y padecimientos de la ciudadanía que desde hace años soporta la crisis económica y la corrupción, PODEMOS debe definir con claridad cuáles son los OBJETIVOS BÁSICOS de la política alternativa que va a desarrollar, así como los PRINCIPIOS ESENCIALES en los que se sustentan los anteriores.

2.- - Estos OBJETIVOS BÁSICOS, orientados a dar respuesta al momento social y político de nuestro país, nacen de los PRINCIPIOS ESENCIALES de PODEMOS, producto de los consensos sociales y de la Nueva Política.  Ambos hallan reflejados tanto en documentos anteriormente aprobados por PODEMOS a nivel Estatal, Autonómico, Municipal como en documentos internos de nuestra corriente (Ejes Políticos). Las OBJETIVOS BÁSICOS y los PRINCIPIOS ESENCIALES son irrenunciables para las personas que componen ETP.

3.- Los PRINCIPIOS ESENCIALES son los siguientes:
 •     Empoderamiento Ciudadano.
 •     Transparencia.
 •     Rendición de cuentas.
 •     Revocación Orgánica e Institucional.
 •     Horizontalidad y Asamblearismo.
 •     Independencia Financiera.
 •     Honestidad y Eficiencia.
 •     Vocación de trabajo para el Bien Común.

4.- Los OBJETIVOS BÁSICOS deben cumplir las siguientes condiciones:
 • Han  de satisfacer de modo inmediato y urgente las necesidades más importantes de la gente trabajadora y de la ciudadanía valenciana en estos momentos.
 • Tienen que ser aplicables de manera relativamente rápida.
 • Han de diferenciarnos de manera muy clara de otras opciones políticas que luchen por conquistar el mismo espacio político que nosotros.

5.- ETP Se consolidará  siguiendo cinco OBJETIVOS BÁSICOS que las mareas ciudadanas y los movimientos sociales llevaron a las plazas de todo el estado. Tales OBJETIVOS BÁSICOS serán prioridades  en nuestra política, apareciendo como líneas diferenciadoras, líneas maestra urgentes, o líneas rojas en torno a las que se constituye entreTOTSpodem , con independencia de matices personales e individuales.

Toda persona que entre a formar parte de ETP deberá aceptar dichos OBJETIVOS BÁSICOS, junto con los PRINCIPIOS ESENCIALES, sin que ello suponga que ETP no vaya a desarrollar su actividad en todos los terrenos de la lucha social. Nuestra voluntad es la de estar presentes en todas batallas por los derechos de los ciudadanos en las que nos sea posible, donde quiera que éstas se planteen.


6.- Los OBJETIVOS BÁSICOS, son los siguientes:

 1. Auditoria Ciudadana de la Deuda
 2. Renta Básica Universal
 3. Recuperación de todo lo perdido con los recortes en materia de educación, sanidad y bienestar social.
 4. Garantía inmediata de vivienda digna para toda la gente desahuciada, sin desterrarlos de su entorno, ni crear guetos de discriminación
 5. Ningún corrupto o encausado podrá formar parte del gobierno ni del Parlamento Valenciano.
7.- Respecto a la expresión externa de estos OBJETIVOS, la desarrollaremos, en lo inmediato, de la siguiente forma:

 1. Entre Tots Podem hará pública su posición a favor de estas prioridades políticas  diferenciadoras, esperando que el plan de rescate ciudadano o de choque que pueda definir el CCA de PODEM se encuentre en sintonía con estas líneas rojas.
 2. ETP, una vez manifestada claramente su postura y principios, no polemizará públicamente durante la campaña electoral con el CCA o con su SG en el caso que finalmente se produzcan discrepancias al respecto del contenido de estas líneas diferenciadoras.
 3. ETP trabajará lealmente durante la campaña para que PODEMOS consiga los mejores resultados posibles en las elecciones del 26 de mayo.
 4. Una vez realizados los comicios, ETP hará balance de los resultados y de la política aplicada por PODEMOS y volverá a manifestar públicamente su valoración.

0 comentarios:

Publicar un comentario