jueves, 4 de febrero de 2016

Reinventar ETP, construir confluència popular


Les eleccions del 20D foren un èxit per a Podem, però una part important d'aquest ha estat motivada per les candidatures de confluència: En Marea a Galiza, En Comú Podem a Catalunya i És el moment (Compromís-Podem) a casa nostra.

Aquestes candidatures no han finalitzat la seua trajectòria després de les eleccions generals, sinó que estan apareixent amb molta projecció de futur, de tal forma que, probablement, seran l'instrument entorn al qual s'aglutinen les masses ciutadanes que demanen canvis socials i democràtics durant el període polític que ara està començant. La iniciativa de nou partit català d’Ada Colau pot ser un exemple d’això.

ETP va nàixer reivindicant els principis troncals de Podem, el seu ADN, en una situació en la qual, després de l'Assemblea Ciutadana de Vistalegre, el moviment assembleari original va convertir-se en un partit de tall clàssic, amb uns òrgans polítics estatals i un Secretari General i unes estructures cupulars que concentren la totalitat del poder efectiu. Davant la negativa de l'oficialisme valencià a mantindre els principis originals que tanta il·lusió van despertar i que tenien el règim en escac-i-mat, ETP va presentar una candidatura en defensa d'aquests, que obtingué uns resultats importants, recollint quasi una quarta part dels vots emesos. José Mª Copete va aconseguir el 24,06 dels vots emesos com a candidat a la Secretaria General, mentres que el corrent oficialista, comptant amb el suport de Madrid, va obtindré un 55,5% en la figura d'Antonió Montiel. Aquestes proporcions es repetiren als resultats de les llistes de membres del CCA: Ángela Ballestar, la candidata CQP més votada, va treure el 52,49% dels vots, mentres que Nerea Belmonte, la candidata més votada d'ETP va treure  el 25,31%. Tanmateix, el sistema electoral imposat per la direcció estatal va fer que tots els votants que no foren de CQP, la candidatura oficialista, i les idees que representaven, quedaren exclosos del Consell Ciutadà Autonòmic. Una candidatura que només havia arribat al 52,49% del vots emesos es quedà amb totes les places del Consell Ciutadà Autonòmic. Cal tenir bona memòria respecte això.

Posteriorment i davant la voluntat manifesta de marginació respecte ETP per part del CCA a l'hora de confeccionar la llista per a les eleccions autonòmiques, tornàrem a presentar candidatura pròpia, encara que aquesta vegada demanàrem el vot per a nosaltres i també per a determinades persones que figuraven a la llista de CQP amb la intenció de crear confluència, de trencar el totalitarisme i de garantir pluralitat. Atenent al considerable pes d'ETP, això va significar un moviment de persones al si de la llista oficialista que desquadrà de manera notòria les previsions inicials de la direcció sobre què persones serien finalment escollides diputades. El grup parlamentari definitiu va ser el que va impulsar ETP.

Ja després d'aquesta fase, ETP es va consolidar també entorn a propostes de lluita contra l'austeritat i contra el règim del 78, contra la corrupció i la manca de democràcia, i va continuar la seua tasca per la recuperació de l'ADN original de Podem.

Després de la sanció de la Comissió de Garanties a membres de l'antic CCM d'Alacant s'ha nomenat una Gestora amb participació dels cercles territorials i sectorials. El Secretari General, Antonio Montiel, ha manifestat la seua voluntat de posar en marxa les Coordinadores Comarcals de Cercles i donar a aquestes un paper polític dins de l'organigrama de l'organització. Tot això pareix obrir un cert camí de canvi i de participació des de baix. Però les raons per a ser una mica escèptics i prudents respecte al procés esmentat estan més que justificades.

Ens trobem en una situació en la qual, a l'espera de veure con marxen els processos d'estructuració política encetats, l'organització actual de Podem al País Valencià és dèbil, els cercles estan desposseïts de poder i aquest queda en mans de molt poques persones situades en la cúpula de l'organització. Per altra part, l'èxit de la coalició “És el moment” i el pes polític de Compromís dins d'aquesta fan que siga molt probable que assistim en temps relativament breu a una consolidació de la confluència, que adoptarà la corresponent forma política. L'espai que fa un temps va voler abastar Podem en exclusiva ara queda ampliat al que també ocupen Compromís, Esquerra Unida i possiblement les confluències locals, a més d'activistes de moviments socials i ciutadania no adscrita. Serà a partir d'aquest espai ample des d'on es farà la política de canvi al proper període i possiblement des d’on es prenga la Generalitat en les properes eleccions autonòmiques.

Amb aquesta perspectiva, ETP es vol reinventar, adaptant-se de la manera més eficient a la nova situació política, al nou període i als objectius d’empoderament popular i d’ampla confluència amb voluntat de majories i de victòria. Continuem pensant que els nostres principis participatius, assemblearistes i d'empoderament popular són el camí, el fracàs de les eleccions autonòmiques i de les generals ho certifiquen. Vistalegre va ser el punt d’inflexió a partir del qual un moviment que abans amenaçava de mort al règim, es transformà en un partit que es va quedar en quarta força política al PV i en tercera a l’estat espanyol. Però totes aquestes propostes han de ser projectades ja més enllà de Podem, sense que aquest ànim expansiu signifique deixar de construir i reforçar l'organització i també democratitzar-la. Existeix també el perill de que aquesta gran confluència es construïsca de manera excloent, verticalista i traumàtica com ha ocorregut amb el procés constituent i les primàries de Podem i de Podemos. Això debilitaria immensament el moviment i malograria l'oportunitat.  Una de les tasques fonamentals d’ETP en el proper període podria ser, és un debat a realitzar i una decisió a prendre, treballar per a construir aquest amplíssim espai de confluència i fer que siga, de manera efectiva, lloc de democratització, i eina per a la ruptura amb el règim i per a l’empoderament popular.

Fem una crida a totes aquelles persones que sintonitzen amb aquestes idees i principis a treballar amb nosaltres en la direcció esmentada. Entre Totes Podem!!!Reinventar ETP, construir confluencia popular


Las elecciones del 20D fueron un éxito para Podemos, pero una parte importante de éste ha sido motivada por las candidaturas de confluencia: En Marea en Galiza, En Común Podem en Catalunya i Es el moment (Compromís-Podemos) en nuestro territorio.

Estas candidaturas no han finalizado su trayectoria después de las elecciones generales, sino que están apareciendo con mucha proyección de futuro, de tal forma que, probablemente, serán el instrumento en torno al cual se aglutinen las masas ciudadanas que piden cambios sociales y democráticos durante el periodo político que ahora está empezando. La iniciativa de nuevo partido catalán de Ada Coláu puede ser un ejemplo de esto.

ETP nació reivindicando los principios troncales de Podemos, su ADN, en una situación en la cual, después de la Asamblea Ciudadana de Vistalegre, el movimiento asambleario original se convirtió en un partido de corte clásico, con unos órganos políticos estatales y un Secretario General y unas estructuras cupulares que concentran la totalidad del poder efectivo. Ante la negativa de la oficialismo valenciano a mantener los principios originales que tanta ilusión despertaron y que tenían el régimen en jaque mate, ETP presentó una candidatura en defensa de éstos, que obtuvo unos resultados importantes, recogiendo casi una cuarta parte de los votos emitidos. José Mª Copete consiguió el 24,06% de los votos emitidos como candidato a la Secretaría General, mientras que la corriente oficialista, contando con el apoyo de Madrid, obtuvo un 55,5% en la figura de Antonio Montiel. Estas proporciones se repitieron en los resultados de las listas de miembros del CCA: Ángela Ballester, la candidata CQP más votada, sacó el 52,49% de los votos, mientras que Nerea Belmonte, la candidata más votada de ETP sacó el 25,31%. Aun así, el sistema electoral impuesto por la dirección estatal hizo que todos los votantes que no fueran de CQP, la candidatura oficialista, y las ideas que representaban, quedaran excluidos del Consejo Ciudadano Autonómico. Una candidatura que sólo había llegado al 52,49% del votos emitidos se quedó con todas las plazas del Consejo Ciudadano Autonómico. Hay que tener buena memoria respeto a esto.

Posteriormente y ante la voluntad manifiesta de marginación respecto ETP por parte del CCA a la hora de confeccionar la lista para las elecciones autonómicas, volvimos a presentar candidatura propia, aunque esta vez pedimos el voto para nosotros y también para determinadas personas que figuraban a la lista de CQP con la intención de crear confluencia, de romper el totalitarismo y de garantizar pluralidad. Atendiendo al considerable peso de ETP, esto significó un movimiento de personas dentro de la lista oficialista que descuadró de manera notoria las previsiones iniciales de la dirección sobre que personas serían finalmente escogidas diputadas. El grupo parlamentario definitivo fue el que impulsó ETP.

Ya después de esta fase, ETP se consolidó también en torno a propuestas de lucha contra la austeridad y contra el régimen del 78, contra la corrupción y la carencia de democracia, y continuó su tarea por la recuperación del ADN original de Podemos.

Después de la sanción de la Comisión de Garantías a miembros del antiguo CCM de Alicante se ha nombrado una Gestora con participación de los círculos territoriales y sectoriales. El Secretario General, Antonio Montiel, ha manifestado su voluntad de poner en marcha las Coordinadoras Comarcales de Círculos y dar a estas un papel político dentro del organigrama de la organización. Todo esto parece abrir un cierto camino de cambio y de participación desde abajo. Pero las razones para ser un poco escépticos y prudentes respecto al proceso mencionado están más que justificadas.

Nos encontramos en una situación en la cual, a la espera de ver cono marchan los procesos de estructuración política comenzados, la organización actual de Podemos en el País Valencià es débil, los círculos están desposeídos de poder y este queda en manos de muy pocas personas situadas en la cúpula de la organización. Por otra parte, el éxito de la coalición “És el moment” y el peso político de Compromís dentro de ésta hacen que sea muy probable que asistamos en tiempo relativamente breve a una consolidación de la confluencia, que adoptará la correspondiente forma política. El espacio que hace un tiempo quiso alcanzar Podemos en exclusiva ahora queda ampliado al que también ocupan Compromís, Esquerra Unida y posiblemente las confluencias locales, además de activistas de movimientos sociales y ciudadanía no adscrita. Será a partir de este espacio amplio desde donde se hará la política de cambio al próximo periodo y posiblemente desde donde se tome la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas.

Con esta perspectiva, ETP se quiere reinventar, adaptándose de la manera más eficiente a la nueva situación política, al nuevo periodo y a los objetivos de empoderamiento popular y de amplia confluencia con voluntad de mayorías y de victoria. Continuamos pensando que nuestros principios participativos, asamblearistas y de empoderamiento popular son el camino, el fracaso de las elecciones autonómicas y de las generales lo certifican. Vistalegre fue el punto de inflexión a partir del cual un movimiento que antes amenazaba de muerte al régimen, se transformó en un partido que se quedó en cuarta fuerza política al PV y en tercera en el estado español. Pero todas estas propuestas tienen que ser proyectadas ya más allá de Podemos, sin que este ánimo expansivo signifique dejar de construir y reforzar la organización y también democratizarla. Existe también el peligro de que esta gran confluencia se construya de manera excluyente, verticalista y traumática cómo ha ocurrido con el proceso constituyente y las primarias de Podem y de Podemos. Esto debilitaría inmensamente el movimiento y malograria la oportunidad. Una de las tareas fundamentales de ETP en el próximo periodo podría ser, es un debate a realizar y una decisión a tomar, trabajar para construir este amplísimo espacio de confluencia y hacer que sea, de manera efectiva, lugar de democratización, y herramienta para la ruptura con el régimen y para el empoderamiento popular.

Hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que sintonizan con estas ideas y principios a trabajar con nosotros en la dirección mencionada. Entre Todas Podemos!!! 

0 comentarios:

Publicar un comentario